RWE sanasto

Tälle sivulle kerään Terveyttä datasta blogissa käytettyä suomenkielistä RWE tutkimukseen liittyvää sanastoa.

Terveyttä datasta blogin sanasto

Terveyttä datasta -blogi käsittelee tosielämän tietoon, RWE-tutkimukseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen liittyviä aiheita. Lisäksi tarkastelemme suomalaista RWE-tutkimuskenttää, jonka toimintaa vastikään voimaan tullut toisiolaki muutti.

Koska alan suomenkieliset termit eivät ole vielä vakiintuneet, luomme blogin ohessa suomenkielistä sanastoa.

Pääset takaisin blogin etusivulle klikkaamalla tästä!

Liisa Ukkola-Vuoti kirjoittaa RWE aiheista Terveyttä datasta blogia

 Aggregoitu tieto - Aggregated data

 • Tilastotasoinen tieto, mikä on johdettu rivitasoisesta tiedosta tilastollisin menetelmin.
 • Kuvaa ryhmän ominaisuuksia, jolloin yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa.

 Ensisijainen käyttö - Primary purpose

 • Asiakastietojen, kuten potilas- tai asiakasrekisterin, käyttö siihen tarkoitukseen mihin se on luotu.
 • Esimerkiksi potilaan sairauden hoito.

 Interventio - Intervention

 • Toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan lopputulokseen.
 • Esimerkiksi lääkkeen antaminen potilaalle tai ruokavalion muutos.
 

 Kliininen tutkimus - Clinical trial

 • Ensisijainen tapa saada selville, onko uusi hoito turvallinen ja tehokas
 • Faasi I - IV tutkimukset kuuluvat yleensä kliinisiin tutkimuksiin
 

 Koneoppiminen - Machine Learning

 • Algoritmin tai tietokoneen kyky oppia asioita ja muovautua datan perusteella ilman, että niitä on koodattu suoraan tekemään kyseisiä toimintoja tai päätöksiä
 • Tekoälyn alakategoria
 

  Luokittelija - Classifier

 • Perhe useita eri koneoppimismenetelmiä, joiden tarkoituksena on luokitella dataa eri ryhmiin, ts. antaa jokaiselle datapisteelle oikea luokka.

 Lääkkeen indikaatio - (Medical) indication

 • Hoidonaihe, lääkkeen käyttöaihe

 Observatiivinen tutkimus - Observational study

 • Havainnoiva tutkimus, ei sisällä interventiota.
 

  Ohjaamaton koneoppiminen - Unsupervised machine learning


 • Koneoppimisen alakategoria, jossa menetelmät löytävät datasta yhteyksiä, muotoja ja ryhmiä ilman erillistä opetusaineistoa.
 

   Ohjattu koneoppiminen - Supervised machine learning

 • Koneoppimisen alakategoria, jossa mallit opetetaan esimerkkien kautta.

 Piirre - Feature

 • Puhuttaessa koneoppimismenetelmissä, kuvaa mitattua datan arvoa tai ominaisuutta.
 • Tilastotieteessä vastaavasti yleisesti käytössä termi muuttuja.

 Prospektiivinen tutkimus - Prospective study

 • Etenevä tutkimus, joka tapahtuu tietystä aikapisteestä eteenpäin.

 Rekisteritutkimus - Registry study

 • Rekistereihin tallennettua tietoa hyödyntävä tutkimus.

 Retrospektiivinen tutkimus - Retrospective study

 • Tietyn aikapisteen jälkeen kerättyä tietoa hyödyntävä tutkimus.

 Satunnaistettu kontrolloitu koe - Randomized controlled trial RCT

 • Tutkimusasetelma, jossa koehenkilöt jaetaan arpomalla kahteen tai useampaan ryhmään, joihin vaikutetaan tämän jälkeen eri tavalla.
 • Terveydenhuollon interventioiden tehon osoittamisen kultainen standardi.
 • Kts. "Kliininen tutkimus"

 Seuranta - Follow-up

 • Rekisteritutkimuksessa potilaan seuraaminen tietystä aikapisteestä toiseen. Seuranta kestää tietyn ajan, esim. kuukausia tai vuosia
  

 Tekoäly - Artificial inteligence

 • Tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja

 Tietolupa - Data permit

 • Toisiolain mukaisesti myönnetty lupa käsitellä luvassa määriteltyjä salassa pidettäviä henkilötietoja luvassa mainittuun käyttötarkoitukseen.
 • Tietolupa haetaan monirekisteritutkimuksissa Findatalta ja yhden rekisterin tutkimuksissa yleensä rekisterinpitäjältä.

 Tietopyyntö - Data request

 • Pyyntö saada toisiolain mukaiseen käyttötarkoitukseen henkilötiedoista muodostettua aggregoitua tilastotietoa.

 Toisiokäyttö - Secondary purpose

 • Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen  käyttäminen tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

 Toisiolaki - Secondary Use Act

 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki, 552/2019). Eduskunta hyväksyi lain täysistunnossaan 13.3.2019, presidentti vahvisti lain 26.4.2019 ja laki on ollut voimassa 05/2019 lähtien.
 • Tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely. Lisäksi tavoitteena on turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä.

 Tosielämän näyttö - Real World Evidence RWE

 • Johdetaan tosielämän tiedosta

 Tosielämän tieto - Real World Data RWD

 • Rekistereihin tallennettua terveys- tai sosiaalialan tietoa

 

 Verrokki - Control subject

 • Vertailuhenkilö
 

 Verrokkijoukko - Control cohort

 • Vertailuryhmä, kontrolliryhmä, kontrollihaara
 • Tutkimusjoukkoon kaltaistettu ryhmä
 • Tutkittava vs. verrokki, sairaat vs. ei-sairaat